گونه با مشکلات رفتاری بچه ها در کلاس برخورد کنیم؟

چگونه با مشکلات رفتاری بچه ها در کلاس برخورد کنیم؟

معمولا رفتارهایی که دانش آموزان یا کلا آدم ها از خود بروز می دهند سرچشمه از یک سری احساسات و افکار آنها است . ما به مرور زمان و یا کسب تجربه یاد گرفتیم در شرایط مختلف چه واکنشی را نشان دهیم .گاهی این رفتار ها آگاهانه است و گاهی نا آگاهانه .


معمولا رفتار هایی که دانش‌آموزان ازخود در کلاس بروز می دهند از‌ این احساسات ناشی‌‌میشه:

۱.نیاز به توجه
۲.اجتناب از انجام کاری
۳.استفاده از قدرت
۴. گرفتن انتقام از دیگران یا حتی شما.منبع: http://alialamarvdasht.blogfa.com/